Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 17/06/08, 08:40 pm
hôm trc cậu giận tớ vì tớ ko tin cậu !


hien kul (1/1/2002 12:42:40 AM): hưy
hien kul (1/1/2002 12:42:48 AM): hey, hi madiha
madiha pakitan (1/1/2002 12:42:50 AM): hey and how are you
hien kul (1/1/2002 12:43:11 AM): i'm fine, and I wish you fine
madiha pakitan (1/1/2002 12:43:18 AM): yeah
madiha pakitan (1/1/2002 12:43:32 AM): whats going on
hien kul (1/1/2002 12:44:41 AM): madiha ah, your school name is ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:44:59 AM): i am in college and my name is khalid not madiha
madiha pakitan (1/1/2002 12:45:39 AM): how many brothers and sisiter you are
hien kul (1/1/2002 12:45:40 AM): hix, sorry
madiha pakitan (1/1/2002 12:45:59 AM): no problem friend
hien kul (1/1/2002 12:46:29 AM): I have 1 brother
hien kul (1/1/2002 12:46:40 AM): and 1 youngsister
hien kul (1/1/2002 12:46:43 AM): and you
madiha pakitan (1/1/2002 12:46:54 AM): i have two sister and 5 brothers
hien kul (1/1/2002 12:47:04 AM): why your nick is madiha ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:17 AM): its my sister name
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:21 AM): i love him so much
hien kul (1/1/2002 12:47:27 AM): what ? 5 brother ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:53 AM): yeah i have 5 brothers
hien kul (1/1/2002 12:47:54 AM): your sister is him
hien kul (1/1/2002 12:48:05 AM): madiha pakitan: its my sister name madiha pakitan: i love him so much
madiha pakitan (1/1/2002 12:48:31 AM): yeah madiha is my young sister
madiha pakitan (1/1/2002 12:48:43 AM): oh sorry her
madiha pakitan (1/1/2002 12:48:57 AM): i tell you tomorrow i am weak in english
madiha pakitan (1/1/2002 12:49:02 AM): sorry for mistake
hien kul (1/1/2002 12:49:11 AM): not at all
hien kul (1/1/2002 12:49:27 AM): = you are welcome ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:49:39 AM): where do you live in vitename
hien kul (1/1/2002 12:49:54 AM): ah
hien kul (1/1/2002 12:50:06 AM): i'm from Ha noi city
hien kul (1/1/2002 12:50:18 AM): capital
hien kul (1/1/2002 12:50:58 AM): i tell you tomorrow i am weak in english ??? you tell me tomorrow or yesterday ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:51:09 AM): hmmmmm
madiha pakitan (1/1/2002 12:51:09 AM): whats your father profession
madiha pakitan (1/1/2002 12:51:13 AM): oh yesterday
madiha pakitan (1/1/2002 12:51:15 AM): whats your father profession
hien kul (1/1/2002 12:51:30 AM): ah
hien kul (1/1/2002 12:51:44 AM): he is business
madiha pakitan (1/1/2002 12:52:01 AM): good
hien kul (1/1/2002 12:52:25 AM): ah what do you like ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:52:34 AM): i like you
hien kul (1/1/2002 12:52:46 AM): oh thanks
hien kul (1/1/2002 12:53:00 AM): but I ask you like doing
madiha pakitan (1/1/2002 12:53:11 AM): football
hien kul (1/1/2002 12:53:38 AM): oh I like too
madiha pakitan (1/1/2002 12:53:50 AM): i am crazy about football
madiha pakitan (1/1/2002 12:53:59 AM): whats your favourite team
hien kul (1/1/2002 12:54:16 AM): MU
madiha pakitan (1/1/2002 12:54:25 AM): same
madiha pakitan (1/1/2002 12:54:30 AM): manchester united
hien kul (1/1/2002 12:54:36 AM): uk
madiha pakitan (1/1/2002 12:54:44 AM): i know
madiha pakitan (1/1/2002 12:54:52 AM): my favourite is c ronaldo
madiha pakitan (1/1/2002 12:54:55 AM): and yours
hien kul (1/1/2002 12:55:10 AM): uk me too, and beckham
madiha pakitan (1/1/2002 12:55:24 AM): i also like beckham
madiha pakitan (1/1/2002 1:01:30 AM): are you there
hien kul (1/1/2002 1:01:43 AM): sorry
hien kul (1/1/2002 1:02:22 AM): i'm don't know speak what I want to say
madiha pakitan (1/1/2002 1:02:44 AM): me too
hien kul (1/1/2002 1:02:57 AM): what ?
hien kul (1/1/2002 1:03:12 AM): what is major language ?
madiha pakitan (1/1/2002 1:03:24 AM): english
hien kul (1/1/2002 1:03:35 AM): really ?
madiha pakitan (1/1/2002 1:03:47 AM): you donot know
hien kul (1/1/2002 1:04:03 AM): uk
hien kul (1/1/2002 1:04:28 AM): I don't know pakitan major is english
madiha pakitan (1/1/2002 1:06:08 AM): ok
madiha pakitan (1/1/2002 1:06:19 AM): what is your major language
hien kul (1/1/2002 1:06:40 AM): ofcouse is vietnamese
hien kul (1/1/2002 1:06:43 AM):
hien kul (1/1/2002 1:07:13 AM): I can teach you learn vietnamese
madiha pakitan (1/1/2002 1:07:37 AM): its too hard
hien kul (1/1/2002 1:07:44 AM): no
hien kul (1/1/2002 1:07:52 AM): it is very easy
hien kul (1/1/2002 1:08:26 AM): if you want to say: i love you, my language will say: tôi yêu bạn
madiha pakitan (1/1/2002 1:12:35 AM): i am coming wati
hien kul (1/1/2002 1:12:50 AM): wati it mean
madiha pakitan (1/1/2002 1:13:08 AM): sorry wait
hien kul (1/1/2002 1:13:23 AM): uhm
hien kul (1/1/2002 1:14:28 AM): you can say your name agains
madiha pakitan (1/1/2002 1:14:40 AM): khalid
hien kul (1/1/2002 1:14:43 AM): uk
hien kul (1/1/2002 1:14:48 AM): i must out now
madiha pakitan (1/1/2002 1:14:56 AM): ok
hien kul (1/1/2002 1:15:00 AM): bye bye !
madiha pakitan (1/1/2002 1:15:19 AM): bye and take care
hien kul (1/1/2002 1:15:29 AM): and 9 week to khalid - a beatiful name
hien kul (1/1/2002 1:15:43 AM): why I must take care
madiha pakitan (1/1/2002 1:15:46 AM): thanks
madiha pakitan (1/1/2002 1:16:09 AM): take care of you because i love you
hien kul (1/1/2002 1:16:29 AM): uhm
hien kul (1/1/2002 1:16:41 AM): thankyou very much !
madiha pakitan (1/1/2002 11:11:09 AM): hi
hien kul (1/1/2002 11:11:14 AM): ah
hien kul (1/1/2002 11:11:16 AM): hey hi
hien kul (1/1/2002 11:11:22 AM): khalid
madiha pakitan (1/1/2002 11:11:35 AM): why are showing your teeths
hien kul (1/1/2002 11:11:46 AM): what do you to day
hien kul (1/1/2002 11:12:11 AM): teeths
madiha pakitan (1/1/2002 11:12:19 AM): hahahha
madiha pakitan (1/1/2002 11:12:22 AM): how are you
hien kul (1/1/2002 11:12:34 AM): uhm I'm fine, and khalid
hien kul (1/1/2002 11:12:39 AM): you fine too ?
madiha pakitan (1/1/2002 11:12:44 AM): yeah
madiha pakitan (1/1/2002 11:12:52 AM): what are you doing
madiha pakitan (1/1/2002 11:13:08 AM): you donot tell me what do you do
hien kul (1/1/2002 11:13:16 AM): I'm .....
madiha pakitan (1/1/2002 11:13:29 AM): im what
hien kul (1/1/2002 11:14:01 AM): hic
hien kul (1/1/2002 11:14:22 AM): I'm watching TV
madiha pakitan (1/1/2002 11:14:30 AM): ok
madiha pakitan (1/1/2002 11:14:35 AM): i mean what do you do
madiha pakitan (1/1/2002 11:14:44 AM): are you student
hien kul (1/1/2002 11:15:01 AM): uhm
madiha pakitan (1/1/2002 12:05:31 PM): hi
hien kul (1/1/2002 12:05:35 PM): hey
madiha pakitan (1/1/2002 12:06:01 PM): why you got offline
madiha pakitan (1/1/2002 12:07:27 PM): are you angry
hien kul (1/1/2002 12:07:53 PM): i'm not angry
hien kul (1/1/2002 12:07:55 PM):
madiha pakitan (1/1/2002 12:08:04 PM): open your webcam
hien kul (1/1/2002 12:08:11 PM): I'm offline because you offline
hien kul (1/1/2002 12:08:28 PM): but my wc is out of order
hien kul (1/1/2002 12:08:50 PM): you can open your wc
madiha pakitan (1/1/2002 12:09:34 PM): i have no wc
hien kul (1/1/2002 12:09:46 PM): uhm
hien kul (1/1/2002 12:10:00 PM): but you can send me your photo, khalid
madiha pakitan (1/1/2002 12:10:14 PM): ok i will you send your photo
hien kul (1/1/2002 12:10:35 PM): ok thax
hien kul (1/1/2002 12:12:29 PM): oh why you don't send
madiha pakitan (1/1/2002 12:13:29 PM): wait
madiha pakitan (1/1/2002 12:13:36 PM): there is a problem in my net
hien kul (1/1/2002 12:13:50 PM): ok i will wait
hien kul (1/1/2002 12:14:03 PM): I'm always wait for you
madiha pakitan (1/1/2002 12:14:17 PM): oh thank you so much dear
hien kul (1/1/2002 12:14:39 PM):
madiha pakitan (1/1/2002 12:14:46 PM):
madiha pakitan (1/1/2002 12:15:36 PM): will you marry me
hien kul (1/1/2002 12:16:36 PM): wat
madiha pakitan (1/1/2002 12:16:44 PM): wat mean
madiha pakitan (1/1/2002 12:17:19 PM): i am just joking friend
madiha pakitan (1/1/2002 12:17:22 PM):
hien kul (1/1/2002 12:17:43 PM): ok
hien kul (1/1/2002 12:17:54 PM): you are very friendly
madiha pakitan (1/1/2002 12:19:02 PM): good
hien kul (1/1/2002 12:19:07 PM): very good
madiha pakitan (1/1/2002 12:19:35 PM): whats your eye colour
hien kul (1/1/2002 12:20:08 PM): ah
hien kul (1/1/2002 12:20:09 PM): hehe
hien kul (1/1/2002 12:20:14 PM): black
hien kul (1/1/2002 12:20:17 PM): and you
madiha pakitan (1/1/2002 12:20:21 PM): green
hien kul (1/1/2002 12:20:23 PM): oh
hien kul (1/1/2002 12:20:25 PM): green
hien kul (1/1/2002 12:20:32 PM): very nice
hien kul (1/1/2002 12:20:43 PM): I like green eye
madiha pakitan (1/1/2002 12:20:58 PM): i like black
hien kul (1/1/2002 12:21:10 PM): hihiihi
madiha pakitan (1/1/2002 12:21:18 PM): i see your photo yesterday
madiha pakitan (1/1/2002 12:21:28 PM): you are so so so so beautifull
hien kul (1/1/2002 12:21:44 PM): oh thanks
hien kul (1/1/2002 12:21:57 PM): you send me your photo na'
madiha pakitan (1/1/2002 12:22:30 PM): i will send you tomoorow
madiha pakitan (1/1/2002 12:22:43 PM): now there is no pic in my computer of mine
hien kul (1/1/2002 12:23:31 PM): ok
hien kul (1/1/2002 12:24:06 PM): I will wait for seeing my good friend tomorrow
madiha pakitan (1/1/2002 12:24:28 PM): see in your hear i am in your hear
hien kul (1/1/2002 12:24:30 PM): your hair is long or short ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:24:49 PM): first my hait was long
madiha pakitan (1/1/2002 12:24:59 PM): but now i cut them
hien kul (1/1/2002 12:25:18 PM): oh true, you're always on my mind, all day and all the time, in my heard
madiha pakitan (1/1/2002 12:25:42 PM): hmmmmmmm
madiha pakitan (1/1/2002 12:25:46 PM): you too
madiha pakitan (1/1/2002 12:26:00 PM): do you have headphone
hien kul (1/1/2002 12:26:01 PM): you must say: me too
hien kul (1/1/2002 12:26:18 PM): no haven't
madiha pakitan (1/1/2002 12:26:28 PM): oh
madiha pakitan (1/1/2002 12:26:42 PM): your mobil number
madiha pakitan (1/1/2002 12:27:20 PM): helooooooooo
hien kul (1/1/2002 12:27:26 PM): oh
hien kul (1/1/2002 12:27:56 PM): you can give a ring for me by phone number: 0241 860 971
hien kul (1/1/2002 12:28:07 PM): and your mobi number
madiha pakitan (1/1/2002 12:28:21 PM): +923082889971
hien kul (1/1/2002 12:28:59 PM): I can understand what you write but I can't understand if we speak in mobi number, understand ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:29:22 PM): oh soryy
madiha pakitan (1/1/2002 12:29:25 PM): my number is
madiha pakitan (1/1/2002 12:29:34 PM): 923082889971
hien kul (1/1/2002 12:29:41 PM): uh
madiha pakitan (1/1/2002 12:29:46 PM): give me a ring
hien kul (1/1/2002 12:30:20 PM): uh
madiha pakitan (1/1/2002 12:30:42 PM): do you hear my voice
madiha pakitan (1/1/2002 12:31:04 PM): do you hear my voice
hien kul (1/1/2002 12:31:13 PM): khalid
hien kul (1/1/2002 12:31:29 PM): My computer don't have voice
madiha pakitan (1/1/2002 12:31:29 PM): yeah
madiha pakitan (1/1/2002 12:31:31 PM): dear
madiha pakitan (1/1/2002 12:32:03 PM): do you have headphone
hien kul (1/1/2002 12:32:23 PM): no
hien kul (1/1/2002 12:32:30 PM): it is mistake
madiha pakitan (1/1/2002 12:32:38 PM): plz purchase
madiha pakitan (1/1/2002 12:32:51 PM): than we will talk
hien kul (1/1/2002 12:32:52 PM): my compu don't have headphone
madiha pakitan (1/1/2002 12:33:01 PM): ok
hien kul (1/1/2002 12:33:02 PM): hy`
madiha pakitan (1/1/2002 12:33:14 PM):
hien kul (1/1/2002 12:33:22 PM): I will chat in quán chat
hien kul (1/1/2002 12:33:35 PM): don't be sad
hien kul (1/1/2002 12:33:43 PM): let's smile
madiha pakitan (1/1/2002 12:33:51 PM):
madiha pakitan (1/1/2002 12:33:56 PM): ok
hien kul (1/1/2002 12:34:00 PM): ok
madiha pakitan (1/1/2002 12:34:12 PM): do you drink any bear or wine
hien kul (1/1/2002 12:34:19 PM): a lot of white teeths
hien kul (1/1/2002 12:34:37 PM): no, I only like drink milk
madiha pakitan (1/1/2002 12:34:44 PM): me too
hien kul (1/1/2002 12:34:52 PM): both
madiha pakitan (1/1/2002 12:35:00 PM): yeah
madiha pakitan (1/1/2002 12:35:10 PM): are you engaged
hien kul (1/1/2002 12:35:33 PM): do you like any animal such as cat, dog, pig...
hien kul (1/1/2002 12:35:53 PM): engaged mean ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:36:03 PM): leave it
madiha pakitan (1/1/2002 12:36:17 PM): in which class you learn
hien kul (1/1/2002 12:36:36 PM): I learn
hien kul (1/1/2002 12:36:43 PM): english, math
hien kul (1/1/2002 12:36:57 PM): ...
madiha pakitan (1/1/2002 12:37:10 PM): do you have completed your high school
hien kul (1/1/2002 12:37:12 PM): and you
madiha pakitan (1/1/2002 12:37:20 PM): i am in college
hien kul (1/1/2002 12:37:28 PM): oh, yes
hien kul (1/1/2002 12:37:36 PM): ok
madiha pakitan (1/1/2002 12:37:47 PM): i will come to your country
hien kul (1/1/2002 12:37:59 PM): next year, I will attend in college
hien kul (1/1/2002 12:38:05 PM): really ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:38:05 PM): good
madiha pakitan (1/1/2002 12:38:12 PM): really
madiha pakitan (1/1/2002 12:38:23 PM): but when i will complete my study
hien kul (1/1/2002 12:38:34 PM): why you can go to my country
madiha pakitan (1/1/2002 12:38:42 PM): for you
hien kul (1/1/2002 12:38:45 PM): ok in holiday
madiha pakitan (1/1/2002 12:38:50 PM): for you
hien kul (1/1/2002 12:38:55 PM): oh thax
madiha pakitan (1/1/2002 12:39:07 PM): its too hard to get the visa
hien kul (1/1/2002 12:39:30 PM): I will invite you to go to my school
madiha pakitan (1/1/2002 12:39:38 PM): ok
madiha pakitan (1/1/2002 12:39:40 PM): i will
madiha pakitan (1/1/2002 12:39:56 PM): i will come and i will stay in your home
madiha pakitan (1/1/2002 12:40:00 PM): ok
hien kul (1/1/2002 12:40:19 PM): I must out now
hien kul (1/1/2002 12:40:23 PM): I feel
madiha pakitan (1/1/2002 12:40:30 PM): why
hien kul (1/1/2002 12:40:31 PM): you don't
madiha pakitan (1/1/2002 12:40:43 PM): are you angry
hien kul (1/1/2002 12:40:52 PM): I wonder you are not pakitan
madiha pakitan (1/1/2002 12:41:07 PM): no yar i am pakistani
hien kul (1/1/2002 12:41:17 PM): you tell a lie me
madiha pakitan (1/1/2002 12:41:23 PM): oh no yar
madiha pakitan (1/1/2002 12:41:26 PM): i donot tell lie
hien kul (1/1/2002 12:41:28 PM):
madiha pakitan (1/1/2002 12:41:39 PM): i will send you my national id card
madiha pakitan (1/1/2002 12:41:49 PM): why you donot believe me
hien kul (1/1/2002 12:41:54 PM): because
hien kul (1/1/2002 12:42:08 PM): I guess
hien kul (1/1/2002 12:42:15 PM): I feel
madiha pakitan (1/1/2002 12:42:21 PM): oh no yar
madiha pakitan (1/1/2002 12:42:43 PM): in my whole life i donot tell lie to someone
hien kul (1/1/2002 12:43:18 PM): oh
hien kul (1/1/2002 12:43:25 PM): so I sorry
hien kul (1/1/2002 12:43:31 PM): I very sorry
madiha pakitan (1/1/2002 12:43:34 PM):
hien kul (1/1/2002 12:43:38 PM):
hien kul (1/1/2002 12:43:46 PM): I sr you very much
hien kul (1/1/2002 12:44:05 PM): I have believe
madiha pakitan (1/1/2002 12:44:15 PM): i trust you but why you donot trust me
madiha pakitan (1/1/2002 12:44:18 PM): i am so upset
hien kul (1/1/2002 12:45:06 PM): because I ...I sorry
hien kul (1/1/2002 12:45:14 PM): don't hate me
madiha pakitan (1/1/2002 12:45:20 PM): no sorry you broke my heart
madiha pakitan (1/1/2002 12:45:27 PM):
hien kul (1/1/2002 12:45:29 PM): and don't be upset
hien kul (1/1/2002 12:45:35 PM): what
hien kul (1/1/2002 12:45:40 PM): broke ?
madiha pakitan (1/1/2002 12:45:46 PM): break
hien kul (1/1/2002 12:45:48 PM):
hien kul (1/1/2002 12:47:05 PM): you are sad, you will broke my heart too
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:16 PM): no
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:20 PM): i am leavint bye
madiha pakitan (1/1/2002 12:47:33 PM): you donot trust me than why should i talk with you
hien kul (1/1/2002 12:48:31 PM): uhm so I will out , in order that you don't angry, and you will feel relax without me
hien kul (1/1/2002 12:49:17 PM): bye , I'm sr again. khalid _ you are my good friend
hien kul (1/1/2002 12:49:30 PM): byeeeeeeeeeee
hien kul (1/1/2002 3:50:01 AM): khalid
hien kul (1/1/2002 3:50:12 AM): sorry because I got offline that day
hien kul (1/1/2002 3:50:35 AM): because my mother scold me
hien kul (1/1/2002 3:50:43 AM): 9 day to you
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 17/06/08, 08:42 pm
Rồi 1 ngày khalid cũng ko còn giận tớ nữa hehe , I love khalid !

hien kul (5/1/2002 6:28:02 AM): you hate me
madiha pakitan (5/1/2002 6:28:11 AM): no yar
hien kul (5/1/2002 6:28:12 AM): I sorry
madiha pakitan (5/1/2002 6:28:16 AM): i love you
hien kul (5/1/2002 6:28:23 AM): really
madiha pakitan (5/1/2002 6:28:33 AM): but promise you will not again heart me
hien kul (5/1/2002 6:28:51 AM): thax but yesterday I broke your heart
madiha pakitan (5/1/2002 6:29:03 AM): no problem
hien kul (5/1/2002 6:29:06 AM): ok I promise
madiha pakitan (5/1/2002 6:29:12 AM): how are you
hien kul (5/1/2002 6:29:28 AM): long live our friend in my heart
hien kul (5/1/2002 6:29:36 AM): I ' fỉne and khalid ?
madiha pakitan (5/1/2002 6:29:53 AM): me fine too
madiha pakitan (5/1/2002 6:30:00 AM): whats going on
hien kul (5/1/2002 6:30:34 AM): but
madiha pakitan (5/1/2002 6:30:51 AM): but what
hien kul (5/1/2002 6:30:55 AM): pp
madiha pakitan (5/1/2002 6:31:03 AM): pp mean
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 18/06/08, 07:44 am
Đúng là tuổi teen :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt: :fdgẻt:Pó tay

_________________

avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 18/06/08, 09:14 am
Mac qué có đứa nào hiểu thì bảo tao với nhé :fdgẻt:
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 18/06/08, 09:38 am
Hiểu được gần chết big grin big grin big grin big grin big grin

_________________

avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 18/06/08, 06:18 pm
Khỉ đột tuổi teen, đấy cho dúng mày dịch đoạn tao chat với thằng bé ở mãi tít...nam cực đây nè...


XDN: Ố bà là há ? Búc cờ lờ xúc túc tiệp á ?!?!?
Mebe: Quằn tà vằn là mài á ?
XDN: Mài thiền là tài á, thằng nào chà thề á
Mebe: Mài nòi cà chì á, tào cò thề đầu...á
XDN: Vì mài bì điền nền nò cùng bì...biền ná


......
Còn nhiều lắm, nhưng chắc ko kể được hết, he he

Đố ai dik được đấy...

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 18/06/08, 07:37 pm
XDN: Ố bà là há ? Búc cờ lờ xúc túc tiệp á ?!?!?
Mebe: Quằn tà vằn là mài á ?
XDN: Mài thiền là tài á, thằng nào chà thề á
Mebe: Mài nòi cà chì á, tào cò thề đầu...á
XDN: Vì mài bì điền nền nò cùng bì...biền náCảm ơn Love tự thú, đúng là anh xờ đức nghiêm rùi hahaha
Em chào đại ka, đại ka có vốn từ phong phú thế, em đọc xong méo cả mồm :rolling on the floor:
Mà nick mình h` n` bạn nc ngoài lắm
Lúc này cũng có 4 bạn nc ngoài đang online, nhưng tớ vẫn offline ...vì quá n` bạn đang lên mạng hic, mà mình thì ko mún chat, vì chat mất thời gian lắm.
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 09:34 am
Meek nhìn L♥️ve làm ADMIN mà hông nhận ra là ai à à mà avatar cũng đẹp đóa
lần sau có post thì post tiếng việt nha anh dịch được cái đoạn trên chết liền big grin

_________________

avatar
Amateur
Tổng số bài gửi : 180
Điểm kinh nghiệm : 20
Điểm thưởng : 0
Đến từ : ngoại ô thị trấn Chờ!!! keke
Ngày tham gia : 10/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 12:02 pm
ha ha ha ! Con ngu này chỉ lừa được mấy anh a3 ...gà mờ thôi ! Chứ hôm nọ nhìn mày chat với anh tanmyd đẹp trai thấy mày ngu hết sảy hà ! ha ha ha ai đời lại đi viết: my net can is lag .... ặc ặc ặc..... Hum nào mời kha_lít đến VN chơi mày nhớ rủ tao đi cùng nhá !
À mày gửi cho tao nick bọn nó đi ! nick cái con ở ba_kít_xì _tan ý. nhớ nhá !
mà đọc bài của bác đức cười mún chết ! Chỉ tức bọn ngồi cùng quán với mình bọn nó cứ nhìn nhìn bảo con này đến giờ ! hức !tức qua ! chat như bác đức mới gọi là đỉnh cao của công nghệ ! he he he
Member
Tổng số bài gửi : 14
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : ngô nội
Ngày tham gia : 17/03/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 12:13 pm
Chẳng hiểu bọn nhỏ này nói j nữa cả !!!Làm ơn viết tiếng việt vào kô thì té ra
avatar
Amateur
Tổng số bài gửi : 151
Điểm kinh nghiệm : 0
Điểm thưởng : 0
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 09/04/2008
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 04:59 pm
vui nhỉ ai bảo ko chịu học tiếng anh bây h các em nó viết vào lại kêu la như cháy nhà ý
thôi ko biết thì cố mà chịu đi nha
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 05:41 pm
ai bảo không học nhưng mà học nó không vào.À mà cũng biết tiếng Anh chứ hihi phải không?
Thử nha có phải I LOVE MEEK là tui yêu (hay thích nhỉ) Meek phải không? :ukluil;: :ukluil;: :ukluil;:
Professional
Tổng số bài gửi : 341
Điểm kinh nghiệm : 478
Điểm thưởng : 38
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 07/01/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 19/06/08, 07:30 pm
tinha3k43 đã viết:ai bảo không học nhưng mà học nó không vào.À mà cũng biết tiếng Anh chứ hihi phải không?
Thử nha có phải I LOVE MEEK là tui yêu (hay thích nhỉ) Meek phải không? :ukluil;: :ukluil;: :ukluil;:


Có nghĩa là TÔI YÊU CHÓ MÉC GIÊ ấy mà

_________________
Missing you... rose

avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 20/06/08, 07:27 am
P/S: I love U đã viết:
tinha3k43 đã viết:ai bảo không học nhưng mà học nó không vào.À mà cũng biết tiếng Anh chứ hihi phải không?
Thử nha có phải I LOVE MEEK là tui yêu (hay thích nhỉ) Meek phải không? :ukluil;: :ukluil;: :ukluil;:


Có nghĩa là TÔI YÊU CHÓ MÉC GIÊ ấy mà
Trời tao tưởng Meek là ai cơ ai ngờ ...Cảm ơn mày nhắc tao nha tẹo thì...THANK
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 23/06/08, 10:55 am
Có nghĩa là TÔI YÊU CHÓ MÉC GIÊ ấy mà


Meek_thưa các xiền bối
phát âm chuẩn là MIK
chứ ko phải mêk hay mec như các xiền bối phát âm
mà mec zê á, nghe quen quen
hình như tên của cụ I LOVE YOU
cho hỏi thật
cụ là ai thế
sau lại chửi nhau tung toé lên mới bit là...gà 1 nhà
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 23/06/08, 10:57 am
yeunudemtrang đã viết:ha ha ha ! Con ngu này chỉ lừa được mấy anh a3 ...gà mờ thôi ! Chứ hôm nọ nhìn mày chat với anh tanmyd đẹp trai thấy mày ngu hết sảy hà ! ha ha ha ai đời lại đi viết: my net can is lag .... ặc ặc ặc..... Hum nào mời kha_lít đến VN chơi mày nhớ rủ tao đi cùng nhá !
À mày gửi cho tao nick bọn nó đi ! nick cái con ở ba_kít_xì _tan ý. nhớ nhá !
mà đọc bài của bác đức cười mún chết ! Chỉ tức bọn ngồi cùng quán với mình bọn nó cứ nhìn nhìn bảo con này đến giờ ! hức !tức qua ! chat như bác đức mới gọi là đỉnh cao của công nghệ ! he he he

**** ****, ai lại tiết lộ ra thế kia
xí hổ kinh
nick khalid ah
tẹo tao gửi cho
còn thằng tanmyd á
nó ko về nc mình đâu
chỉ khalid về thui
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 23/06/08, 11:05 am
Edited by P/S: I love U

_________________

avatar
Amateur
Tổng số bài gửi : 180
Điểm kinh nghiệm : 20
Điểm thưởng : 0
Đến từ : ngoại ô thị trấn Chờ!!! keke
Ngày tham gia : 10/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 23/06/08, 12:06 pm
ồ ! tưởng gà nhà của Meek là Monkey cơ mà ? giờ lại thành...ấy rồi à ?
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 24/06/08, 10:53 am
meek đã viết:Có nghĩa là TÔI YÊU CHÓ MÉC GIÊ ấy mà


Meek_thưa các xiền bối
phát âm chuẩn là MIK
chứ ko phải mêk hay mec như các xiền bối phát âm
mà mec zê á, nghe quen quen
hình như tên của cụ I LOVE YOU
cho hỏi thật
cụ là ai thế
sau lại chửi nhau tung toé lên mới bit là...gà 1 nhà

??????????????????????????????

_________________

avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 02/07/08, 09:51 am
meek đã viết:Meek có nghĩa là TÔI YÊU CHÓ MÉC GIÊ ấy mà
Thật hả?
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 458
Điểm kinh nghiệm : 338
Điểm thưởng : 43
Đến từ : Quên òi.Mà bảo làm gì nhỉ ?
Ngày tham gia : 06/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viênhttp://www.a3k43.net

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 02/07/08, 11:10 am
Sao biết được cái này phải lên tỉnh

_________________

avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 02/07/08, 05:51 pm
Master đã viết:Sao biết được cái này phải lên tỉnh


thật sự là ko hỉu kái j` cả ?
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 03/07/08, 03:13 pm
Thật đáng trách.
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 845
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : -14
Đến từ : quan độ city
Ngày tham gia : 08/06/2008
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 08/07/08, 04:58 pm
đáng trách cái j` cơ?
thế mún bit tui có phải mec zê ko lại phải lên tỉnh hả
avatar
Advance PRO
Tổng số bài gửi : 467
Điểm kinh nghiệm : 28
Điểm thưởng : -8
Đến từ : thiên đàng thần chết
Ngày tham gia : 25/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

on 11/07/08, 10:33 am
Không đáng trách là sao lại không hiểu?Nó nói quá đó.Nó không giả đáp được nên mới nói thế thôi.Mà chẳng ai bảo Meek là mec zê cả đâu.
Sponsored content

Icon Re: long live our friendship !!! Meek and Khalid ^^

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết