Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Code form "Lưu bút"

on 18/06/08, 03:42 pm
Code:
<html>

<head>

<script language="Javascript">
    function info()
    {
        var ten = document.formular.name.value;
        var thu = document.formular.mail.value;
        var tin = document.formular.message.value;
        inf = "Ten ban: " + ten + "\nE-Mail: " + thu + "\nBan viet: " + tin;
        if (ten==""||thu==""||tin=="") inf="A3k43: Thôi nào, điền hết đi chứ - Bạn chưa điền đầy đủ !";
        alert(inf);
    }
</script>

<STYLE type=text/css><!--
body            
        {
        SCROLLBAR-FACE-COLOR: red;
   SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #111111;
   SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #dddddd;
   SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #cccccc;
   SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
   SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #8397e1;
   SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #333333;
   bar-arrow-color: #000000 }
.boutonsWarning {
   BACKGROUND-COLOR: #ff2300; BORDER-BOTTOM: #5a0000 1px solid; BORDER-LEFT: #ffb4b4 1px solid; BORDER-RIGHT: #5a0000 1px solid; BORDER-TOP: #ffb4b4 1px solid; COLOR: #ffffff;
}
.boutonsSend {
   BACKGROUND-COLOR: navy; BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-LEFT: blue 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: blue 1px solid; COLOR: #ffffff;
}
.boutonsSave {
   BACKGROUND-COLOR: coral; BORDER-BOTTOM: brown 1px solid; BORDER-LEFT: orange 1px solid; BORDER-RIGHT: brown 1px solid; BORDER-TOP: orange 1px solid; COLOR: #000000;
}
--></STYLE>
<meta name="AUTHOR" content="Nghiem Xuan Duc">
<meta name="DEscriptION" content="Lời nhắn nhủ với A3k43">
<meta name="KEYWORDS" content="a3k43,yenphong,vietnam,bacninh,12a3,thpt,yenphong1,a3k43,never,give,up,A3k43">
<TITLE>Lời nhắn nhủ với A3k43</TITLE>
<STYLE>
A{TEXT-DECORATION:NONE;} A:LINK{COLOR:BLUE;} A:VISITED{COLOR:GRAY;} A:ACTIVE{COLOR:WHITE;} A:HOVER{COLOR:RED; TEXT-DECORATION:UNDERLINE;}
</STYLE>
</HEAD>

<BODY TEXT="pink" LINK="blue" VLINK="gray" ALINK="brown" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0">
<div align="center">
  <center>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="20">
          <tr>
              <td width="100%">
                  <font face="verdana, arial, tahoma" size="2">[<a href="javascript:history.back(1)">Quay lại trang trước</a>]
                  [<a href="http://a3k43.clubme.net">Quay lại diễn đàn</a>]</font><br><br>

                  <b>
                  <font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="red">
                  <center>Bạn có chút ý kiến gì, cứ tự nhiên nhé... ;-)</center><br>
                  </font></b><font face="verdana, arial, tahoma" size="2"><font color="#000080"><b><font face="verdana, tahoma, arial" size="2"><u><br>
                  </u>
                  </font></b></font>

               
<table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0">
  <tr>
    <td bgcolor="pink">
        <b>
        <font color="white" face="Verdana, Tahoma" size="2"> </font></b></font></font><font face="Verdana, Tahoma" size="2" color="red"><b>A3k43: Nào, hãy nói những gì bạn muốn bày tỏ, dù đó là những cơn tức giận...với bất cứ ai, hãy nhờ A3k43 chuyển  đí giúp bạn...Thế nhé...!</b></td>
  </tr>
  </font><font face="verdana, arial, tahoma" size="2">
               

  <tr>

    <td bgcolor="pink">
        <table width="100%" bgcolor="white" cellspacing="0" cellpadding="7">
        <tr><td bgcolor="white" width="100%">
        <font size="2" face="verdana, arial, tahoma" color="red">
                  Vâng, xin mời:<br>

                  <br>

                  <form method=POST name="formular">
                  <div align="center">
                    <center>
                  <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" bordercolor="#111111">
                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Tên bạn:</font></td>

                  <td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">
                  <input type=text size="30" name="name"></font></td>
                  </tr>
                 
                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Ðịa chỉ E-Mail:</font></td>
                  <td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">

                  <input type=text size="30" name="mail"></font></td>
                  </tr>

                  </font></font>
                 
                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF">
                  <font face="verdana, tahoma, arial" color="#FFFFFF" size="2">Giới tính:</font></font></td>

                  <td valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">
                  <input type="radio" value="nữ" name="sex" checked> nữ
                  <input type="radio" value="nam" name="sex"> nam</font></font></font></td>
                  </tr>

                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2"><font color="#FFFFFF">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">Bạn thích: </font></font>
                  </font></td>
                  <td valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF">
                  <font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">

                  <input type="checkbox" value="Xem TV" name="tv"> xem TV
                  <input type="checkbox" value="Doc sach" name="book"> đọc sách</font></font></td>
                  </tr>

                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">Bạn đến từ:</font></font></font></td>

                  <td valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">
                 
                  <select name="land">
                      <option value="Việt Nam">Vietnam
                      <option value="usa">USA
                      <option value="de">Germany
                  </select> </font></font></font></td>
                  </tr>
                 
                  <tr>

                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">Bạn nói tiếng:</font></font></font></td>
                  <td valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">
                 
                  <select name="language" size="2">

                      <option value="Việt">Vietnamese
                      <option value="English">English
                      <option value="Deutsch">German
                  </select> </font></font></font></td>
                  </tr>


        <font size="2" face="verdana, arial, tahoma">
                  <font face="verdana, arial, tahoma" size="2">
               

                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">

                  <font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Lời nhắn nhủ:</font></td>
                  <td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">
                  <textarea cols="25" rows="3" name="message">Viết vào đây</textarea></font></td>
                  </tr>
               

                  <tr>
                  <td align="right" valign="top" bgcolor="pink">&nbsp;</td>

                  </font></font>
                  <td valign="top" bgcolor="pink">
                  <font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
                  <font face="verdana, tahoma, arial">
                  <input type="submit" value="send" onClick="info()">
                  <input type="reset" value="clear"> </font></font></font></td>
                  </tr>

                  </table>

                    </center>
                  </div>
                  </form>
        </tr>
        </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</head>
</html>
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Code form "Lưu bút"

on 18/06/08, 05:40 pm
<html>

<head>

<script language="Javascript">
function info()
{
var ten = document.formular.name.value;
var thu = document.formular.mail.value;
var tin = document.formular.message.value;
inf = "Ten ban: " + ten + "\nE-Mail: " + thu + "\nBan viet: " + tin;
if (ten==""||thu==""||tin=="") inf="A3k43: Thôi nào, điền hết đi chứ - Bạn chưa điền đầy đủ !";
alert(inf);
}
</script>

<STYLE type=text/css><!--
body
{
SCROLLBAR-FACE-COLOR: red;
SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #111111;
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #dddddd;
SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #cccccc;
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #8397e1;
SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #333333;
bar-arrow-color: #000000 }
.boutonsWarning {
BACKGROUND-COLOR: #ff2300; BORDER-BOTTOM: #5a0000 1px solid; BORDER-LEFT: #ffb4b4 1px solid; BORDER-RIGHT: #5a0000 1px solid; BORDER-TOP: #ffb4b4 1px solid; COLOR: #ffffff;
}
.boutonsSend {
BACKGROUND-COLOR: navy; BORDER-BOTTOM: black 1px solid; BORDER-LEFT: blue 1px solid; BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: blue 1px solid; COLOR: #ffffff;
}
.boutonsSave {
BACKGROUND-COLOR: coral; BORDER-BOTTOM: brown 1px solid; BORDER-LEFT: orange 1px solid; BORDER-RIGHT: brown 1px solid; BORDER-TOP: orange 1px solid; COLOR: #000000;
}
--></STYLE>
<meta name="AUTHOR" content="Nghiem Xuan Duc">
<meta name="DEscriptION" content="Lời nhắn nhủ với A3k43">
<meta name="KEYWORDS" content="a3k43,yenphong,vietnam,bacninh,12a3,thpt,yenphong1,a3k43,never,give,up,A3k43">
<TITLE>Lời nhắn nhủ với A3k43</TITLE>
<STYLE>
A{TEXT-DECORATION:NONE;} A:LINK{COLOR:BLUE;} A:VISITED{COLOR:GRAY;} A:ACTIVE{COLOR:WHITE;} A:HOVER{COLOR:RED; TEXT-DECORATION:UNDERLINE;}
</STYLE>
</HEAD>

<BODY TEXT="pink" LINK="blue" VLINK="gray" ALINK="brown" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0">
<div align="center">
<center>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="20">
<tr>
<td width="100%">
<font face="verdana, arial, tahoma" size="2">[<a href="javascript:history.back(1)">Quay lại trang trước</a>]
[<a href="http://a3k43.clubme.net">Quay lại diễn đàn</a>]</font><br><br>

<b>
<font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="red">
<center>Bạn có chút ý kiến gì, cứ tự nhiên nhé... ;-)</center><br>
</font></b><font face="verdana, arial, tahoma" size="2"><font color="#000080"><b><font face="verdana, tahoma, arial" size="2"><u><br>
</u>
</font></b></font>


<table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0">
<tr>
<td bgcolor="pink">
<b>
<font color="white" face="Verdana, Tahoma" size="2"> </font></b></font></font><font face="Verdana, Tahoma" size="2" color="red"><b>A3k43: Nào, hãy nói những gì bạn muốn bày tỏ, dù đó là những cơn tức giận...với bất cứ ai, hãy nhờ A3k43 chuyển đí giúp bạn...Thế nhé...!</b></td>
</tr>
</font><font face="verdana, arial, tahoma" size="2">


<tr>

<td bgcolor="pink">
<table width="100%" bgcolor="white" cellspacing="0" cellpadding="7">
<tr><td bgcolor="white" width="100%">
<font size="2" face="verdana, arial, tahoma" color="red">
Vâng, xin mời:<br>

<br>

<form method=POST name="formular">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" bordercolor="#111111">
<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Tên bạn:</font></td>

<td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">
<input type=text size="30" name="name"></font></td>
</tr>

<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Ðịa chỉ E-Mail:</font></td>
<td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">

<input type=text size="30" name="mail"></font></td>
</tr>

</font></font>

<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF">
<font face="verdana, tahoma, arial" color="#FFFFFF" size="2">Giới tính:</font></font></td>

<td valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">
<input type="radio" value="nữ" name="sex" checked> nữ
<input type="radio" value="nam" name="sex"> nam</font></font></font></td>
</tr>

<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2"><font color="#FFFFFF">
<font face="verdana, tahoma, arial">Bạn thích: </font></font>
</font></td>
<td valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF">
<font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">

<input type="checkbox" value="Xem TV" name="tv"> xem TV
<input type="checkbox" value="Doc sach" name="book"> đọc sách</font></font></td>
</tr>

<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">Bạn đến từ:</font></font></font></td>

<td valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">

<select name="land">
<option value="Việt Nam">Vietnam
<option value="usa">USA
<option value="de">Germany
</select> </font></font></font></td>
</tr>

<tr>

<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">Bạn nói tiếng:</font></font></font></td>
<td valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">

<select name="language" size="2">

<option value="Việt">Vietnamese
<option value="English">English
<option value="Deutsch">German
</select> </font></font></font></td>
</tr>


<font size="2" face="verdana, arial, tahoma">
<font face="verdana, arial, tahoma" size="2">


<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink">

<font face="verdana, tahoma, arial" size="2" color="#FFFFFF">Lời nhắn nhủ:</font></td>
<td valign="top" bgcolor="pink"><font face="verdana, tahoma, arial" size="2">
<textarea cols="25" rows="3" name="message">Viết vào đây</textarea></font></td>
</tr>


<tr>
<td align="right" valign="top" bgcolor="pink"> </td>

</font></font>
<td valign="top" bgcolor="pink">
<font size="2" color="#FFFFFF"><font size="2">
<font face="verdana, tahoma, arial">
<input type="submit" value="send" onClick="info()">
<input type="reset" value="clear"> </font></font></font></td>
</tr>

</table>

</center>
</div>
</form>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</head>
</html>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết