Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Code TV

on 29/07/08, 10:36 am
Nửa đầu
Code:
<!-- Begin TV Code -->
<div align="center"><table height="444" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 526px">  <tr>      <td height="353" align="Left" style="width: 368px">        <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">            <tr>              <td align="center" style="height: 400px">  <span id="domainsearch8">                                                  <DIV id=MPlayer>                <DIV><EMBED align=middle src="" width=300 height=350                  type=application/x-mplayer2 autostart="0" showcontrols="1"                  showstatusbar="1" showdisplay="0" hspace="0" showmenu="1"></DIV></DIV>                              </span>              </td>            </tr>        </table>        <span id="domainsearch5">                                                <br>            <marquee direction="left">Nếu không thấy đủ hình ảnh, Click phải lên WMP chọn Zoom -> Full Screen . </marquee><table border="0" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 142%"> </table>                </span>                  </td>            </tr>        </table></div><!-- End TV Code --><script>var MPath = '';function MChange(Url,id){  document.getElementById('MPlayer').innerHTML= '<embed width="400" hspace="0" height="400" align="middle" showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="-1" type="application/x-mplayer2" scale="aspect" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" scale="tofit" kioskmode="False" src="'+ Url +'"/>';}</script>                                                      <!-- BEGIN: BANNER- website- -->            <!-- END: BANNER- website- -->                </span>        </div>      </div>                <!-- BEGIN: LEFT COLUMN -->      <!-- END: LEFT COLUMN -->                      </div>      <!-- END: CONTENT -->                <!-- BEGIN: RIGHT COLUMN -->  <span id="domainsearch47">                                        <span id="domainsearch43">                                        <span id="domainsearch44">                                        <span id="domainsearch45">                                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width: 533px">            <tr>              <td width="17%">  <span id="domainsearch9">                                              <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/HTV7');" style="width:100%; height:23px;">                        HCMTv_HTV7</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch10">                                                        <button onclick="MChange('mms://203.162.1.223:556/HTV9_11');" style="width:100%; height:23px;">                        HCMTv_HTV9</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch11">                                                        <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/HTVCMOVIE');" style="width:100%; height:23px;">                        HTVC_Movie</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch12">                                              <button onclick="MChange('mms://203.210.215.251/HTVC');" style="width:100%; height:23px;">                        HTVC_Music</button>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch13">                                                        <button onclick="MChange('mms://210.245.121.111/thvl/');" style="width:100%; height:23px;">                        VinhLongTV_1</button>                </span>              </td>      <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch14">                                                        <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/VTV1/');" style="width:100%; height:23px;">                        VTV1</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch15">                                                        <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/VTV3/');" style="width:100%; height:23px;">                          VTV3</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch16">                                                        <button onclick="MChange('mms://222.255.31.252/InfoTVChannel');" style="width:100%; height:23px;">                        InfoTV_VCTV9</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">                          <span id="domainsearch17">                                                          <button onclick="MChange('mms://203.162.1.181/HTV');" style="width:100%; height:23px;">                        HaNoiTV_HTV</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">                        <span id="domainsearch18">                                        <span id="domainsearch19">                                  <span id="domainsearch20">                                                        <button onclick="MChange('http://www3.tuoitre.com.vn/media/PlayList.aspx?THTN=-1');" style="width:100%; height:23px;">                        ThanhNienTV</button>                </span>            <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch21">                                                          <button onclick="MChange('http://www.vietnamitv.com/vietnamitv.com-vtc1.asx');" style="width:100%; height:23px;">                          VTC1</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch22">                                                        <button onclick="MChange('http://www.vietnamitv.com/vietnamitv.com-vtc2.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        VTC2</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch23">                                                        <button onclick="MChange('http://www.vietnamitv.com/vietnamitv.com-vtc3.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        VTC3</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch24">                        <button onclick="MChange('http://www.vietnamitv.com/vietnamitv.com-vtc4.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        VTC4</button></span>                                      </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch25">                                                          <button onclick="MChange('http://www.vietnamitv.com/vietnamitv.com-vtc5.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        VTC5</button>                </span>              </td>      </tr>      <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch26">                                                        <button onclick="MChange('mms://www.dongnai.gov.vn/dn1');" style="width:100%; height:23px;font-size:12px">                        DongNaiTv_DN1</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch27">                                                        <button onclick="MChange('mms://www.dongnai.gov.vn/dn2');" style="width:100%; height:23px;font-size:12px">                        DongNaiTv_DN2</button>                </span></td>         

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Code TV

on 29/07/08, 10:37 am
Code:
<td width="17%">  <span id="domainsearch28">                                                        <button onclick="MChange('http://www3.tuoitre.com.vn/Media/PlayList.aspx?TVO=-1');" style="width:100%; height:23px;">                        TuoiTreTv_TVO</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch29">                                                        <button onclick="MChange('mms://media.tuoitre.com.vn/BroadCast');" style="width:100%; height:23px;">                        TuoiTre_Movie</button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch30">                                                                                      <button onclick="MChange('mms://tv.vietnamnet.vn/live');" style="width:100%; height:23px;">                        VietnamnetTV</button>                </span>              </td>            </tr>      <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch31">                                                          <button onclick="MChange('http://wwitv.com/a1/b3417.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        24TVOnline</button>                      </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch48">                                                          <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/CNC');" style="width:100%; height:23px;">              CNC</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch32">                                                        <button onclick="MChange('http://g6publish.videodome.com/g6publish/common/playlist/asxgeneratorportal.aspx?siteId=4c1df891-3202-42d1-aa78-f6b453037402&channel=Movie%20News&Bitrate=300&ads=&rowCount=60&v=1');" style="width:100%; height:23px;">              Hollywood_TV </button>                </span>              </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch33">                                                        <button onclick="MChange('http://lastream001.galaxytelevision.net/cartoonsChannel');" style="width:100%; height:23px;">                          Cartoons Tv</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch34">                                                        <button onclick="MChange('mms://a1729.l2168647534.c21686.g.lm.akamaistream.net/D/1729/21687/v0001/reflector:50505');" style="width:100%; height:23px;">                        MTV</button>                </span>            </td>      </tr>      <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch35">                              <button onclick="MChange('mms://210.245.126.153/FTV');" style="width:100%; height:23px;">                        FTV</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch36">                                                                  <button onclick="MChange('mms://210.245.0.62/vov1');" style="width:100%; height:23px;">                          VOV1</button>                </span>                          </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch37">                                                <button onclick="MChange('mms://210.245.0.62/vov2');" style="width:100%; height:23px;">                        VOV2</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch38">                                                                                <button onclick="MChange('mms://210.245.0.62/vov3');" style="width:100%; height:23px;">                        VOV3</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch39">                                                            <button onclick="MChange('mms://210.245.0.62/vov6');" style="width:100%; height:23px;">                        VOV6</button>                </span>            </td>                        <tr>                          <td width="17%">  <span id="domainsearch40">                                                          <button onclick="MChange('http://www.ppcvn.com/radio.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        Amnhac.net.vn</button>                </span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch41">                                                          <button onclick="MChange('http://streampoint.radioio.com/streams/329/45ec913d3cf8f/');" style="width:100%; height:23px;">                        Rock Music</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch42">                                                          <button onclick="MChange('http://www.cnn.com/video/live/cnnlive_1.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        CNN</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch43">                                                          <button onclick="MChange('http://news.bbc.co.uk/newsa/n5ctrl/summaries/world/bb/video/world_bb.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        BBC</button></span>                                  </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch44">                                                          <button onclick="MChange('http://www.andromedanet.com/media/dsn.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        DisneyChanel</button></span>            </td>            </tr></span>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch45">                                                          <button onclick="MChange('mms://72.166.136.132/cctv9-300');" style="width:100%; height:23px;">                        CCTV9</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch46">                                                          <button onclick="MChange('http://wwitv.com/a1/b3417.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        SaiGonTV</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch46">                                                          <button onclick="MChange('http://www.scctv.net/SCCTVBroadband.asx');" style="width:100%; height:23px;">                        NASA</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch46">                                                          <button onclick="MChange('mms://rmv8.bbc.net.uk/news/olmedia/n5ctrl/tvseq/od/bbc1/bb/wm/video/question_bb.wmv');" style="width:100%; height:23px;">                        BBCQuestion</button></span>            </td>                        <td width="17%">  <span id="domainsearch46">                                  <script>var MPath = '';function MChange(Url,id){  document.getElementById('MPlayer').innerHTML= '<embed width="300" hspace="0" height="350" align="middle" showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="-1" type="application/x-mplayer2" scale="aspect" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" scale="tofit" kioskmode="False" src="'+ Url +'"/>';}</script>                            <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">_uacct = "UA-1953418-3";urchinTracker();</script>                </span>                                    </table></span>    <br />      <!-- END: RIGHT COLUMN -->            </div></div>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết