Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon source code menu chuột phải

on 29/07/08, 10:38 am
Code:
<HTML><HEAD><STYLE>.awem3NBSPM {  BACKGROUND-COLOR: #deb887; BORDER-BOTTOM: #deb887 1px solid; BORDER-LEFT: #deb887 1px solid; BORDER-RIGHT: #deb887 1px solid; BORDER-TOP: #deb887 1px solid; COLOR: #ffffff; CURSOR: hand; FONT-FAMILY: arial,helvetica,verdana; FONT-SIZE: 12px; FONT-STYLE: normal; FONT-WEIGHT: normal; LINE-HEIGHT: 20px; POSITION: absolute; VISIBILITY: hidden; WIDTH: 170px; Z-INDEX: 1000}.awemnbspm {  PADDING-LEFT: 20px; TEXT-ALIGN: left}</STYLE></HEAD><BODY>
<DIV class=awem3NBSPM id=awem2NBSPM onclick=awEmnbspm(event) onmouseout=aWemnbspm(event) onmouseover=Awemnbspm(event) style="CURSOR: hand" display:none>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.vnff.co.cc" target="_self" description="">Trang Chủ</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc" target="_self" description="">Diễn Đàn</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/Chat-room-h4.html" target="_self" description="">Chat Box</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/faq.htm" target="_self" description="">Trợ Giúp</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f9/" target="_self" description="">Giới Thiệu Chung</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f4/" target="_self" description="">Bản Tin Bóng Đá</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f2/" target="_self" description="">Kĩ Thuật Freestyle Football</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f1/" target="_self" description="">Freestyle Football Clips</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f3/" target="_self" description="">Khoảnh Khắc Vàng</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f6/" target="_self" description="">Âm Nhạc</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f12/" target="_self" description="">Football Game</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f5/" target="_self" description="">Hỏi & Giải Đáp</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.ddvnff.co.cc/forum-f7/" target="_self" description="">Tham Gia Góp Ý</DIV>
<HR>
<DIV class=awemnbspm url="http://www.usingit.com/" target="_self" description="This script was made by USINGIT.COM"></DIV></DIV><script language=Javascript1.2>var aweMnbspm=1;var AWemnbspm="#FFFFFF";var aWEmnbspm="#000000";var awEMnbspm="#deb887";var AWEmnbspm="#FFFFFF";var aWEMnbspm=document.getElementById&&document.all;var AWEMnbspm=document.getElementById&&!document.all;if(aWEMnbspm||AWEMnbspm) {var awemNbspm=document.getElementById("awem2NBSPM");}function AwemNbspm(e){  var aWemNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientWidth-event.clientX:window.innerWidth-e.clientX;  var awEmNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientHeight-event.clientY:window.innerHeight-e.clientY;  if (aWemNbspm<awemNbspm.offsetWidth){      awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX-awemNbspm.offsetWidth:window.pageXOffset+e.clientX-awemNbspm.offsetWidth;      }  else{      awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX:window.pageXOffset+e.clientX;      }  var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");  if(aWEMnbspm){      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;      }  if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;        if (awEmNbspm<awemNbspm.offsetHeight){            awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY-awemNbspm.offsetHeight:window.pageYOffset+e.clientY-awemNbspm.offsetHeight;            }        else{            awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY:window.pageYOffset+e.clientY;            }        awemNbspm.style.visibility="visible";return false;        };function AWemNbspm(e){  awemNbspm.style.visibility="hidden";  };function Awemnbspm(e){  var aWEmNbspm=aWEMnbspm? event.srcElement:e.target;  if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){      if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){        aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;        }      var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");      if(aWEMnbspm){        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;        }      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;      aWEmNbspm.style.backgroundColor=AWemnbspm;aWEmNbspm.style.color=aWEmnbspm;      if(aweMnbspm==1){window.status=aWEmNbspm.getAttribute("url");      }  else if (aWEmNbspm.getAttribute("description")){      window.status=aWEmNbspm.getAttribute("description");      }  }};function aWemnbspm(e){  var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;  if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){      if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){        aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;      }  var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");  if(aWEMnbspm){      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;      }  if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;  if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;  aWEmNbspm.style.backgroundColor=awEMnbspm;aWEmNbspm.style.color=AWEmnbspm;window.status='';  }};function awEmnbspm(e){  var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;  if (aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){      if (AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){        aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;        }      var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");      if(aWEMnbspm){        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;        }      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;      if (aWEmNbspm.getAttribute("target")&&(aWEmNbspm.getAttribute("target")!="_self")){        window.open(aWEmNbspm.getAttribute("url"),aWEmNbspm.getAttribute("target"));        }      else{        window.location=aWEmNbspm.getAttribute("url");        }      }  };  if (aWEMnbspm||AWEMnbspm){      awemNbspm.style.display='';      document.oncontextmenu=AwemNbspm;document.onclick=AWemNbspm;      };</script></BODY></HTML>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: source code menu chuột phải

on 29/07/08, 10:39 am
Chú ý: Phần này không được xóa, quan trọng
Code:
<DIV class=awemnbspm url="http://www.usingit.com/" target="_self" description="This script was made by USINGIT.COM"></DIV>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết