Share
Go down
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Code header home page A3k43

on 08/06/08, 09:04 am
Code header home page
A3k43

Code:
<table border="1" cellpadding="10" bordercolor="green" width="100%" cellspacing="5">
  <tr>
  <td width="33%" valign="top" bgcolor="white">
      <span style="font-size: 14px; line-height: normal">
      <strong><font color="orange">Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp A3k43<br>Bạn có thể truy cập theo địa chỉ<br>
        <a href="http://a3k43.clubme.net"><blink><font bgcolor="green">http://a3k43.net</font></blink></a><br>
        <a href="http://a3k43.clubme.net">http://a3k43.clubme.net</a>
        <a href="http://360.yahoo.com/a3k43">http://a3k43.vodoi.net</a>
        <marquee behavior="alternate">
        <a href="http://xuanduc.cu.to"><i>http://xuanduc.cu.to</i></a></marquee>
      </font>
      </strong>
      </span>
      <center><br><br><embed src="http://iiipro.com/clock/iiipro_02_01.swf" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="250"/><br></center>
  </td>

  <td width="33%" valign="top" bgcolor="white">
            <center><a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f2/topic-t20.htm"><strong>Quy định chung</font></strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t52.htm"><strong>Hướng dẫn gửi ảnh</font></strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t47.htm"><strong>Hướng dẫn gửi bài</strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t77.htm#181"><strong>Tải và hướng dẫn bộ gõ tiếng Việt</strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/faq.htm"><strong>Trợ giúp</strong></a>
            </center><br>
            <center><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/">
                          <img src="http://lh5.ggpht.com/mailbox.phay/R8z4blBmF6I/AAAAAAAAACI/HJNyyhU8xmw/2d%20-%20Sao.jpg" border="1"></a>
            </center>
  </td>

  <td width="34%" valign="top" bgcolor="white" rowspan="2">
      <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" bgcolor="white">
          <tr>
          <td width="100%" bgcolor="white">
            <span style="font-size: 14px; line-height: normal">
            <center><object id="NCTFlashPlayer" width="200" height="350" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
                    <PARAM name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l2/Bco3ink_YqZ_" />
                    <PARAM name="wmode" value="transparent" />
                    <PARAM name="flashvars" value="&autostart=true&displayheight=250" />
                    <embed id="FlashNCTplayer" src="http://www.nhaccuatui.com/l2/Bco3ink_YqZ_" width="200" height="350" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" wmode="transparent" flashvars="&autostart=true&displayheight=250" />
                    </object>
            </center>
            </span>

          </td>
          </tr>
  </td>
  </tr>
</table>

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Re: Generalities Homepage

on 19/06/08, 10:30 am
Code:<!-- TIM KIEM GOOGLE -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom"  target="_blank">
  <table bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
      <tr><td><a href="http://www.google.com.vn/custom/" target="_blank"><img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="absmiddle"></a>
          </td>
      <td><input type="text" name="q" size="25" maxlength="150" value="">
          <input type="submit" name="btnG" value="Tìm kiếm">
          <input type="hidden" name="domains" value="a3k43.clubme.net"><br>
          <input type="radio" name="sitesearch" value="">Trên Web
          <input type="radio" name="sitesearch" value="a3k43.clubme.net" checked>Trên A3k43
      </td>
      </tr>
  </table>
</form>
</center>
<!-- KET THUC TIM KIEM GOOGLE -->

<!-- TAB MO DAU TRANG -->
<!-- BEN TRAI -->
<table border="1" cellpadding="10" bordercolor="green" width="100%" cellspacing="5">
  <tr>
  <td width="33%" valign="top" bgcolor="white">
      <span style="font-size: 14px; line-height: normal">
      <strong><font color="orange">Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp A3k43<br>Bạn có thể truy cập theo địa chỉ<br>
        <a href="http://a3k43.clubme.net"><blink><font bgcolor="green">http://a3k43.net</font></blink></a><br>
        <a href="http://a3k43.clubme.net">http://a3k43.clubme.net</a>
        <a href="http://360.yahoo.com/a3k43">http://a3k43.vodoi.net</a>
        <marquee behavior="alternate">
        <a href="http://xuanduc.cu.to"><i>http://xuanduc.cu.to</i></a></marquee>
      </font>
      </strong>
      </span>
      <center><br><br><embed src="http://iiipro.com/clock/iiipro_02_01.swf" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="250" width="250"/><br><br><br></center>
     
  <!--TRINH THA DON _ LIEN KET WEB-->

<center>
<script language="Javascript" type="text/Javascript">

function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ http://v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}

</script>
<table width="183" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td width="183" align="center" style="padding-top:10px ">
              <select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
              <option selected>    Liên kết website    </option>
              <option value="http://360.yahoo.com/a3k43">    360 blog A3k43</option>
              <option value="http://www.yenphong.com">    Diễn đàn YP1</option>
              <option value="http://a3k43.clubme.net">    A3k43 Forum</option>
              <option value="http://vietteltelecom.vn/">    Vietteltelecom</option>
              <option value="http://vinaphone.com.vn">    Vinaphone</option>
              <option value="http://google.com.vn">    Google</option>
              </select>
              </td>
          </tr>
</table>
</center>

  <!--KET THUC TRINH THA DON - LIEN KET WEB-->

  </td>

<!-- KET THUC O BEN TRAI BAT DAU O GIUA-->
     
  <td width="33%" valign="top" bgcolor="white">
            <center><a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f2/topic-t20.htm"><strong>Quy định chung</font></strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t52.htm"><strong>Hướng dẫn gửi ảnh</font></strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t47.htm"><strong>Hướng dẫn gửi bài</strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f12/topic-t77.htm#181"><strong>Tải và hướng dẫn bộ gõ tiếng Việt</strong></a><br>
                    <a href="http://a3k43.clubme.net/faq.htm"><strong>Trợ giúp</strong></a>
            </center><br>
            <center><a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay/">
                          <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/11/75/52/71/a3k4310.jpg" border="1"></a>
            </center>
  </td>

<!-- KET THUC O GIUA BAT DAU O BEN PHAI -->

  <td width="34%" valign="top" bgcolor="white" rowspan="2">
      <table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" bgcolor="white">
          <tr>
          <td width="100%" bgcolor="white">
            <span style="font-size: 14px; line-height: normal">
            <center>
            <object id="NCTFlashPlayer" width="200" height="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000">
  <PARAM name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l2/WY7fKKcxfH8R" />
  <PARAM name="wmode" value="transparent" />
  <PARAM name="flashvars" value="&autostart=true&displayheight=250" />
  <embed id="FlashNCTplayer" src="http://www.nhaccuatui.com/l2/WY7fKKcxfH8R" width="200" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" wmode="transparent" flashvars="&autostart=true&displayheight=250" />
            </object>
                   
            </center>
            </span>

          </td>
          </tr>
  </td>
  </tr>
</table>
<!-- KET THUC TAB MO DAU TRANG --><!--THANH MENU CHUYEN DONG-->
<script>
if (!document.layers)
document.write('<div id="divStayTopLeft" style="position:absolute">')
</script>

<layer id="divStayTopLeft">

                                <!--CHINH SUA MENU-->
<table border="1" width="100" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFCC">
      <p align="center"><b><font size="2">Thực đơn đây!</font></b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF">
      <p align="left">
      <a href="http://a3k43.clubme.net"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Trang chủ</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/faq.htm"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Trợ giúp</span></a><br>
      <a href="http://www.google.com.vn/custom?hl=vi&cof=&domains=a3k43.clubme.net&q=a3k43&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&sitesearch=a3k43.clubme.net&meta="><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Tìm kiếm</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/memberlist.forum"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Thành viên</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/msg.forum?folder=inbox"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Tin nhắn</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/search.forum?search_id=unanswered"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Xem bài mới</span></a><br>
      <a href="http://picasaweb.google.com/mailbox.phay"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Ảnh lớp</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/forum-f6/"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Chat - Nhật ký</span></a><br>
      <a href="http://a3k43.clubme.net/login.forum?connexion"><span style="font-size: 13px; line-height: normal">Đăng nhập</span></a><br>
        </td>
  </tr>
</table>
                              <!--KET THUC CHINH SUA MENU-->

</layer>


<script type="text/javascript">

/*
Floating Menu script-  Roy Whittle (http://www.javascript-fx.com/)
script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/
This notice must stay intact for use
*/

//Enter "frombottom" or "fromtop"
var verticalpos="frombottom"

if (!document.layers)
document.write('</div>')

function JSFX_FloatTopDiv()
{
  var startX = 3,
  startY = 250;
  var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
  var d = document;
  function ml(id)
  {
      var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
      if(d.layers)el.style=el;
      el.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
      el.x = startX;
      if (verticalpos=="fromtop")
      el.y = startY;
      else{
      el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
      el.y -= startY;
      }
      return el;
  }
  window.stayTopLeft=function()
  {
      if (verticalpos=="fromtop"){
      var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
      ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
      }
      else{
      var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
      ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
      }
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
      setTimeout("stayTopLeft()", 10);
  }
  ftlObj = ml("divStayTopLeft");
  stayTopLeft();
}
JSFX_FloatTopDiv();
</script>

<!--KET THUC THANH MENU CHUYEN DONG-->

<!--HIEU UNG LA THU ROI-->

<script language=Javascript>
<!-- fall script Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript

var isNetscape6=false;
if (navigator.appName == "Netscape" && parseFloat(navigator.appVersion) >= 5)
isNetscape6=true;

/*
This script has been disabled for
Netscape 6 due to ugly scrollbar
activety. Could probably be fixed
with a clipped container div but
can't be bothered.
*/

if (!isNetscape6){
num=7; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use!
stopafter=99999999; //seconds!


//Pre-load images!
pics=new Array("http://illiweb.com/fa/pbucket.gif");
load=new Array();
for(i=0; i < pics.length; i++){
 load[i]=new Image();
 load[i].src=pics[i];
}
stopafter*=1000;
timer=null;
y=new Array();
x=new Array();
s=new Array();
s1=new Array();
s2=new Array();
if (document.layers){
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write("<LAYER NAME='leaf"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+randomleaf+"></LAYER>");

 }
}
if (document.all){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write('<img id="leaf'+i+'" src="'+randomleaf+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">');
 }
 document.write('</div></div>');
}
if (!document.all&&!document.layers){
 for (i=0; i < num; i++){
 randomleaf = pics[Math.floor(Math.random()*pics.length)];
 document.write("<div id='leaf"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px'><img src="+randomleaf+"></div>");
 }
}
inih=(document.all)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight-100;
iniw=(document.all)?window.document.body.clientWidth:window.innerWidth-100;
for (i=0; i < num; i++){                                                               
 y[i]=Math.round(Math.random()*inih);
 x[i]=Math.round(Math.random()*iniw);
 s[i]=Math.random()*5+3;
 s1[i]=0;
 s2[i]=Math.random()*0.1+0.05;
}
function fall(){
h=(document.all)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight;
w=(document.all)?window.document.body.clientWidth:window.innerWidth;
scy=(document.all)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
scx=(document.all)?document.body.scrollLeft:window.pageXOffset;
for (i=0; i < num; i++){
sy=s[i]*Math.sin(90*Math.PI/180);
sx=s[i]*Math.cos(s1[i]);
y[i]+=sy;
x[i]+=sx;
if (y[i] > h){
 y[i]=-60;
 x[i]=Math.round(Math.random()*w);
 s[i]=Math.random()*5+3;
}
s1[i]+=s2[i];
if (document.layers){
 document.layers["leaf"+i].left=x[i];
 document.layers["leaf"+i].top=y[i]+scy;
}
else{
 document.getElementById("leaf"+i).style.left=x[i];
 document.getElementById("leaf"+i).style.top=y[i]+scy;
}
}
timer=setTimeout('fall()',20);
}
fall();

function dsbl(){
for (i=0; i < num; i++){
 if (document.layers)
 document.layers["leaf"+i].visibility="hide";
 else
 document.getElementById("leaf"+i).style.visibility="hidden";
}
clearTimeout(timer);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
}
//-->
</script>

<!--KET THUC HIEU UNG LA THU ROI-->_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
Super PRO
Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :
Xem lý lịch thành viên

Icon Generalities Homepage

on 11/09/08, 12:05 pm

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
Sponsored content

Icon Re: Generalities Homepage

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết