Tên tác giả nằm ngay dưới topic

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Icon Tên tác giả nằm ngay dưới topic

Bài gửi by LOVE on 13/09/08, 04:34 pm

Vào template tìm topics_list_box
copy code này chồng lên cái cũ

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript" language="Javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    var all_checked = true;
    for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
    if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
        all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
    }
    }
    document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
    for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
    if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
        document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
    }
    }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tr>
<th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
<th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
<!-- BEGIN multi_selection -->
<th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0"></th>
<!-- END multi_selection --></tr>
<tr><td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td></tr><!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
<tr>
<td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
</tr>
<!-- END header_row -->
<!-- BEGIN topic -->

{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
<tr><!-- BEGIN single_selection -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT}></td>
<!-- END single_selection -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
<!-- BEGIN icon -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
<!-- END icon -->
<td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%"><div class="topictitle">{topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}<h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2></div><span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span> <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE} <!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span> <br />
<span class="gensmall">bởi: {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
<td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br>{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT}></span></td>
<!-- END multi_selection --></tr>
<!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
<td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
</tr>
<!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
<tr>
<td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
<td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</table>
</td>
</tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall"><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
LOVE
Super PRO

Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Icon Re: Tên tác giả nằm ngay dưới topic

Bài gửi by LOVE on 25/03/09, 05:35 am

Cập nhật mới:

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
   }
   }
   document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
   }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
      <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
      <!-- BEGIN icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
      <!-- END icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%">
         <div class="topictitle">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
               <a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
            </h2>
         </div>
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span>
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
         <span class="gensmall">bởi: {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span>
      </td>

      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br />{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
               <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->

_________________
I ♥️ U ♣️ I ♥️ A3k43

SỐNG ! ẤY LÀ CHIẾN ĐẤU !
avatar
LOVE
Super PRO

Tổng số bài gửi : 837
Điểm kinh nghiệm : 49
Điểm thưởng : 13
Đến từ : A3k43
Ngày tham gia : 02/12/2007
Tâm trạng :

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết